پایان حقوق، پایان سیاست

حقوق پاسدار و ضامن اجرای نظم عمومی و اخلاق حسنه است. این شاخه از دانش بشری، عمدتاً در دو قلمرو به تحدید و ضابطه مند نمودن قدرت مبادرت می کند. نخست: حقوق بین الملل عمومی و سپس حقوق اساسی. به این معنا که این دو رشته سروکار بیشتری با مقولة ...