نقش آموزش عالی در توسعه مبتنی بر پایداری...

متن سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی،دانشیارموسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی درکنفرانس نقش آموزش درصلح وتوسعه پایدار برگزارکنندگان: کمیسیون ملی یونسکو ومرکزتحقیقات سیاست علمی کشوروانجمن ترویج علم ایران تهران،دانشگاه صنعتی شریف،19آبان1393 به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما سروران گرامی و تشکر از برگزارکنندگان همایش. عنوان مقاله من «نقش ...

بررسی جایگاه فرهنگ دانشگاهی در زندگی دانشجویی: نتایج یک تحلی...

غلامرضا ذاکر صالحی، زهرا نظریان/ اصل این مقاله در شماره سوم فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی بزودی منتشرمی شود/ پردیس‌های دانشگاهی علاوه بر کارکردهای آموزشی و پژوهشی مکانی برای جامعه‌پذیری علمی و انتقال هنجارهای علم و بالندگی فرهنگی دانشجویان است. زندگی دانشجویی در ایران به دلیل ضعف شکل‌گیری اجتماع علمی و نقص ...

روایت شناسی مهاجرت نخبگان

    " روایت شناسی مهاجرت نخبگان ( از دهه ۴۰ تا دهه ۸۰ "   استاد راهنما : دکتر حسن محدثی استاد مشاور : دکتر غلامرضا ذاکرصالحی دانشجو : محمد الیاس قنبری   چکیده : بررسی روایت های موجود از مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها، موضوع رساله حاضر است. متونی که به مهاجرت نخبگان پرداخته اند هرکدام بسته ...

وضعیت آموزش عالی باز و از راه دور در ایران : یک ارزیابی سر...

چکیده:   آموزش بازیک روش تدریس و یادگیری است که برای دانشجو حق تصمیم گیری قائل می شود و نقش مربی در آن انتقال دانش نیست بلکه تسهیل یادگیری است. این روش ممکن است شامل ویژگی هایی همچون گروه بندی عمودی، آموزش بین سنی، مطالعه مستقل، سرعت پیشرفت شخصی، مدارس پلان باز ...