چاپ دوم کتاب تقلب علمی

جنبه های اجتماعی و حقوقی تالیف دکتر غلامرضا ذاکر صالحی،توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شد.

کتاب حقوق آموزش عالی

کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل به قلم غلامرضا ذاکر صالحی و به همت مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد. کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل در ۱۰ فصل تنظیم شده است و در مقدمه این کتاب چنین آمده است: حقوق آموزش‌عالی بخشی از جهان وسیع‌تر حقوق ...

The Book Title: Iranian University, an Introduction to Socio...

    The Book Title: Iranian University, an Introduction to Sociology of Higher Education(in Persian) By:Gholamreza Zakersalehi Kavir Publication,Iran, 2004   Higher Education operates in the overlapping area of three fields of culture, power, and knowledge. Educational system undoubtedly works in a social and cultural context and is in a continuous interaction with it. ...

راهبردهای مبارزه با فساداداری

مولف:دکترغلامرضاذاکرصالحی ناشر:جنگل سال نشر1391 نوبت چاپ:دوم