بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی...

چکیده : حقوق آموزش عالی شاخه ای ازحقوق آموزش تلقی می شود.در این شاخه دو مبحث عمده نخست حق آموزش عالی[1] ودیگری حقوق آموزش عالی[2] است. مبحث نخست زیربنای نظری حقوق آموزش عالی راتشکیل می دهد و ازآن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر می شود.  درمبحث دوم یعنی حقوق آموزش عالی مسئله ...

پایان حقوق، پایان سیاست

حقوق پاسدار و ضامن اجرای نظم عمومی و اخلاق حسنه است. این شاخه از دانش بشری، عمدتاً در دو قلمرو به تحدید و ضابطه مند نمودن قدرت مبادرت می کند. نخست: حقوق بین الملل عمومی و سپس حقوق اساسی. به این معنا که این دو رشته سروکار بیشتری با مقولة ...