برخی منابع مفیدبرای مطالعه به زبان شیرین فارسی...

«فهرست منابع مفید جهت مطالعه» - ذاکرصالحی، غلامرضا، دانشگاههای آینده، دایره‌المعارف آموزش عالی، جلد اول، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - وحیدی، پریدخت، دانشگاههای پژوهشی، دایره‌المعارف آموزش عالی، جلد اول، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - ذاکرصالحی، غلامرضا، دانشگاه ایرانی: درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش عالی، انتشارات کویر - محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران - ذاکرصالحی، غلامرضا، ...

Glossary of Education

Open Education   An approach to teaching and learning emphasizing the student's right to make decisions and that views the teacher as facilitator of learning rather than as transmitter of knowledge -- it may include such characteristics as vertical grouping, cross-age teaching, independent study, individualized rates of progression, open plan schools, and ...