جمعه ، ۴ / مهر / ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۹
کد مقاله : 1385
رزومه نسخه چاپی
نامغلامرضا

نام خانوادگیذاکرصالحی

شماره تماس۲۳۵۱۷۱۴۱-۰۲۱

 

ایمیل  rsalehi514@gmail.com

 zakersalehiirphe,ac.ir.

وب سایت شخصیhttp://g-zakersalehi.ir

 

 

 

مشخصات شغلی
۱دانشیار پایه ۳۴، گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
عضویت و مسئولیت در مجامع علمی
۱. مدیرعلمی کارگاه پژوهشی «مشارکت زنان در آموزش عالی، دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، ۱۳۷۹
۲. عضو کمیته علمی و هماهنگی همایش سیاستها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۱۳۸۱
۳. عضو کمیـته علمی همایش آموزش عالی و توسعۀ پایدار، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالـی، ۱۳۸۳
۴. عضو کمیته داوران همایش رشد، بهره وری و توسعه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۵
۵. عضو کمیته علمی همایش تأملی بر دوره های دکتری تخصصی در ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۶
۶. عضو کمیته علمی همایش دین و جهانی شدن، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۷۹
۷. عضو کمیته داوران همایش سرمایۀ اجتماعی و توسعه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۶
۸. داور بخش علوم اجتماعی و ارتباطات جشنواره بین المللی فارابی، ۱۳۸۷
۹. دبیر کارگاه «آشنایی با ظرفیت های یونسکو»، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۷
۱۰. عضو کمیته علمی همایش «کنکاش های نظری و مفهومی پیرامون جامعه ایران»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن جامعه شناسی، ۱۳۸۶
۱۱. عضو شورای راهبری تدوین گزارش ملی آموزش عالی ایران، سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷
۱۲. عضو کمیته علمی همایش «نظارت و ارزیابی در آموزش عالی»، دانشگاه  شهید بهشتی، ۱۳۸۷
۱۳. همکاری در تدوین منشور ترویج علم ایران، انجمن علمی ترویج علم ایران، ۱۳۸۱
۱۴. عضو شورای هماهنگی قطب های علمی کشور، ۸۴ ،۱۳۸۳
۱۵. مشاور کمیته علم و جامعه، طرح ملی تحول نظام علم و فناوری، معاونت پژوهشی وزارت علوم ،۱۳۸۷
۱۶. دبیرعلمی اولین ودومین کارگاه آموزشی روسای دانشگاهها،مرداد وشهریور۱۳۸۹، همدان و چابکسر
۱۷. عضو کمیته علمی همایش بازنگری برنامه های درسی آموزش عالی،وزارت علوم،اردیبهشت۱۳۹۲
۱۸. عضو کمیته علمی دومین همایش آموزش عالی وتوسعه پایدار،۱۳۹۲
۱۹. عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی واقتصادی،چین،۲۰۱۴
۲۰. عضو کمیته علمی کنگره بین المللی عدالت،مطالعات حقوقی وقضایی،دانشگاه شهیدبهشتی ،۲۰ آذر ۱۳۹۴
۲۱. عضو کمیته علمی همایش آینده پژوهی آموزش عالی باتاکیدبربین المللی شدن دانشگاهها،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی باهمکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۲۲. مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۸۴ ،۱۳۹۲
۲۳. مشاور رییس موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
۲۴. عضو هیأت مؤسس انجمن علمی آموزش‌عالی ایران
۲۵. عضو هیات مدیره انجمن آموزش عالی ایران، ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶
۲۶. عضو مدعوهیات مدیره انجمن ترویج علم ایران، اولین دوره
۲۷. عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران
۲۸. عضو کمیته تدوین بخش توسعه دانایی برنامه چهارم توسعه،موسسه عالی پژوهش وبرنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
۲۹. عضو کمیته طرح ایران ۱۴۰۰ (توسعه بلند مدت) و تدوین بخش آموزش عالی آن، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵
۳۰. عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۶
۳۱. عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۰ تاکنون
۳۲. عضو هیات تحریریه فصلنامه «نامۀ آموزش عالی»، از سال ۱۳۸۰ تاکنون
۳۳. عضو هیات تحریریه فصلنامه سیاست علم وفناوری،دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۹۲ تاکنون
۳۴. عضو شورای گروه علم و جامعه ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۸ تا۱۳۹۹
۳۵. عضو کمیته مشورتی تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در بخش علوم، تحقیقات و فنآوری
۳۶. عضو حقیقی کمیسیون علوم انسانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۷. عضو کمیته ساماندهی دانشگاههای غیرانتفاعی،وزارت علوم،تحقیقات وفناوری، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
۳۸. سرپرست گروه مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، ۱۳۹۶
۳۹. عضو کارگروه  ملی همکاری های علمی ایران و روسیه، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۶
۴۰. عضو کمیته علمی تخصصی  آموزش عالی (اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی)، ۱۳۹۶
۴۱. عضو کمیته علمی همایش تامین منابع مالی آموزش عالی، ۱۳۹۶
۴۲دبیرعلمی کنفرانس ساماندهی آموزش عالی، ۱۳۹۸
سابقه تدریس
1.  جامعه شناسی علم وفناوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
۲. جامعه شناسی علم وفناوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
۳. جامعه شناسی آموزش وپرورش، دانشگاه شهیدبهشتی.
۴. حقوق اساسی ۱و۲، دانشگاه پیام نور تهران.
۵. حقوق مدنی، دانشگاه پیام نور تهران.
۶. کارتحقیقی ۱و۲، رشته حقوق، دانشگاه پیام نور تهران.
۷. بررسی تطبیقی مدیریت وبرنامه ریزی آموزش عالی،کارشناسی ارشد،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی
۸مبانی آموزش عالی ،دکتری،دانشگاه تهران۹-مدیریت دانشگاهها وموسسات آموزش عالی،دوره دکتری رشته آموزش عالی،دانشگاه علامه طباطبایی

۱۰٫جنبه های حقوقی مدیریت آموزشی،کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا

طرح های پژوهشی اتمام یافته
۱٫اهداف و سیاستهای بلند مدت آموزش‌عالی در ایران ( طرح ایران ۱۴۰۰)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۷۵
۲. آسیب شناسی فرهنگی دانشگاه در ایران، معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تخقیقات و فنآوری، ۱۳۷۸
۳. تدوین راهکارهای ارتقای ارزشهای فرهنگی در دانشگاه، معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، ۱۳۷۹
۴. بررسی پدیده مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از کشور، انتشار توسط (دفتر مطالعات فرهنگی وزارت علوم)، ۱۳۷۹
۵. مطالعات تدوین لایحه بازنگری در اهداف، مأموریتها و وظایف وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، عضو گروه تحقیق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰
۶. اصول راهنمای تدوین لایحه اصلاح اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو گروه تحقیق، ۱۳۸۰
۷. مسأله شناسی پژوهش در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱
۸. بازنگری در اساسنامه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، عضو گروه تحقیق، ۱۳۸۱
۹. تعامل دانشگاه و جامعه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۱
۱۰. تدوین برنامه راهبردی معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲
۱۱. بررسی مسأله خدمت موظف و شاخص های بهره وری اعضای هیأت علمی، با همکاری احمد رضا روشن، ۱۳۸۳
۱۲. تدوین سند ملی « تمهید شرایط حفظ و نگهداشت نخبگان»، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۳
۱۳. راهکارهای توسعه منابع انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۵
۱۴. بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه (استقلال دانشگاهها) و راهکارهای اجرایی تحقق مفاد آن، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۵
۱۵. تدوین طرح دانشنامه سنت های آکادمیک در ایران و اسلام، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۸۶
۱۶. مطالعه و بررسی مسایل و مشکلات حقوق مالکیت فکری در ایران و تدوین نقش دانشگاهها در توسعه و نهادینه شدن آن، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۷
۱۷. بررسی وضع گذشته و موجود پژوهش در ایران  و تدوین اهداف و سیاست های بخش برای برنامه پنجم توسعه کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۷
۱۸. بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و کلیدی ترین مسایل آن در ایران،  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۸
۱۹. پایش وضعیت آموزش عالی منطقه آسیا: همکار طرح، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۸
۲۰. طرح تحول نظام علم وفناوری برای تدوین نقشه جامع علمی کشور (بخش علم وجامعه)، همکار طرح، معاونت پژوهشی وزارت علوم،۱۳۸۷
۲۱. تجدید ساختار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، همکارطرح، ۱۳۸۹
۲۲. گونه شناسی دیدگاههای نویسندگان ایرانی در زمینه بومی سازی علم،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۰
۲۳. ارزیابی دوره های دکتری مشترک با دانشگاههای خارجی، همکارطرح، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۱
۲۴. راهبرد جذب دانشجویان خارجی درایران، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳
۲۵. بررسی مسائل ومشکلات حقوقی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، ۱۳۹۳
۲۶. طرح ملی مطالعات بازنگری قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، ۱۳۹۳
۲۷. مشاورعلمی طرح “آسیب شناسی تاسیس رشته جدیددانشگاهی(موردعلوم انسانی)،پژوهشکده مطالعات فناوری، ۱۳۹۲
۲۸. طرح پژوهشی اصلاح ضوابط گسترش  و تاسیس رشته ها و دوره ها  و موسسات، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۶
۲۹. طرح پژوهشی بررسی مسایل  و مشکلات حقوقی موسسات آموزش عالی  غیر دولتی غیر انتفاعی و پیشنهاد راهکار برای رفع آنها،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش، ۱۳۹۶
۳۰. بررسی تطبیقی تجارب دانشگاه های منتخب از منظر ویژگی های دانشگاه کار آفرین و آموزه های آن برای ایران (همکار طرح)، مجری: خانم دکتر مهتاب پورآتشی، ۱۳۹۶
۳۱. مجری طرح ” مرور انتقادی و فراتحلیل  پزوهش های انجام شده در قلمرو  جامعه شناسی علم و فناوری ایران”، صندوق حمایت ازپژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۶
۳۲مجری طرح”مسئولیت متقابل دولت وهیات امنای دانشگاهی ونقش نظارتی هیاتهای امنا”موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۸
۳۳. مجری طرح”مطالعه تطبیقی چشم انداز، اهداف وسیاستهای آموزش عالی درکشورهای منتخب،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۸۳۴-مجری طرح مطالعه تطبیقی سیاستهای علم وجامعه درکشورهای منتخب،مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور،۱۳۹۷
نظارت بر طرح های پژوهشی
1.  بررسی موانع نگرشی ساختاری و عوامل مرتبط با عدم کاربست یافته های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، مجری: دکتر رمضان حسن زاده، دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم
۲. بررسی نحوه بزرگداشت مفاخر علمی کشور، مجری: دکتر بهزادیان، دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم
۳. بررسی مطالعات علوم انسانی درباره دفاع مقدس، مجری: دکتر بیژن زارع، دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم
۴. ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۱، مجری: دکتر یعقوب انتظاری، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
۵. بررسی علل عدم وجود دانشگاههای ایران در رتبه بندیهای بین المللی، مجری: دکتر محمد جواد ناطق پور، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
۶. مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت درآموزش عالی سنتی ونوین، مجری دکتررضا محمدی، سازمان سنجش آموزش کشور
۷. ارزیابی چندین اثر در جشنواره بین المللی فارابی، ۱۳۹۶تا۱۳۹۹
۸. ناظر طرح: “تجارب آینده اندیشی دانشگاه های منتخب جهان و ایران و پیشنهاداتی  برای آینده نگری  دانشگاه در ایران”، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۶
۹. نظارت جند طرح ازمجموعه طرحهای اعتلا و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶تا۱۳۹۹
۱۰. ناظر طرح پژوهشی نقش دوران تحصیل درسوء رفتارعلمی،مجری دکترکیوان الستی،۱۳۹۸
۱۱. ناظر طرح “ارائه الگوی بومی ارزیابی تکنولوژی پایدار با رویکرد سیاست های کلی نظام در بخش رشد و توسعه فناوری”، مجری دکترتیمورمرجانی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران
۱۲. ارزیابی طرحنامه ” ظرفیت های  هنجاری اندیشه سیاسی  برای بازاندیشی جایگاه آموزش عالی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی”، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۵۱۳٫ ناظر طرح: ایماژخوددردانشجویان:مقایسه رشته های تحصیلی دانشگاهی،مجری دکترکلاهی،۱۳۹۸
مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی
۱. عنوان رساله دکتری: آسیب شناسی پردیسهای خودگردان دانشگاههای دولتی شهر تهران(مشاور)

·       دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

·       دانشجو: مریم قریشی

۲. عنوان رساله دکتری: بررسی وضع موجود و تدوین الگوی مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاههای برتر ایران(مشاور)

·       دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

·       دانشجو: عباس رمضانی

۳.عنوان رساله کارشناسی ارشد:. خسارت مرکب درنظام بانکی ایران(استادراهنما)

دانشگاه:پیام نور

دانشجو: مهدی بشارتی فر

۴. عنوان رساله دکتری: طراحی و تدوین الگوی شایستگی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در تعاملات بین المللی(مشاور)

·       دانشگاه: دانشگاه تهران

·       دانشجو: محسن نظرزاده

۵. عنوان رساله دکتری: بین المللی شدن آموزش عالی در ایران:جذب و مبادله دانشجویان خارجی به مثابه سیاست فرهنگی(استادراهنما)

·       دانشگاه: پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

·       دانشجو: محمد نیک بین

۶. عنوان رساله کارشناسی ارشد: مطالعه وتدوین پیش نیازهای ارتقای نقش آموزش عالی درنظام ملی نوآوری

·       دانشگاه: دانشگاه سمنان

·       دانشجو: راضیه دخانیان

۷. عنوان رساله کارشناسی ارشد: بررسی ویژگیهای توده ای شدن آموزش عالی درایران ازدیدگاه تصمیم سازان

·       دانشگاه: دانشگاه پیام نور

·       دانشجو: حسین سمیعی

۸. عنوان رساله کارشناسی ارشد: عوامل موثر برکیفیت نظارت برپایان نامه های کارشناسی ارشد(مشاور)

·       دانشگاه: دانشگاه الزهرا

·       دانشجو: مهناز میرزایی

۹. عنوان رساله کارشناسی ارشد: بررسی ماهیت و مشروعیت قراردادEPC  درنظام حقوقی ایران(استادراهنما)

·       دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی

·       دانشجو: صغری حسنی خواه

۱۰. عنوان رساله کارشناسی ارشد: ازدواج با بیگانگان در نظام حقوقی ایران(استادراهنما)

·       دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی

·       دانشجو: آمنه جعفری

۱۱. عنوان رساله کارشناسی ارشد: بررسی ابعاد اقتصادی و مدیریتی جذب دانشجویان خارجی(مشاور)

·       دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی

·       دانشجو: سعیده غریب

۱۲. عنوان رساله کارشناسی ارشد: بررسی تطبیقی وضعیت مشارکت زنان درآموزش عالی درکشورهای منتخب (راهنما)

·       دانشگاهموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

·       دانشجوعطیه سیدرضا

۱۳. عنوان رساله کارشناسی ارشد: مطالعه تطبیقی آموزش چند زبانه در کشورهای منتخب و درس هایی برای ایران (راهنما)

·       دانشگاه: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

·       دانشجو: علیرضا نصیر فیروز عنوان

۱۴. رساله دکتریطراحی الگوی فرایند توسعه ظرفیت در دانشگاه های دولتی ایران (داور)

·       دانشگاه: علامه طباطبائی

·       دانشجو: اسدللهی

۱۵. عنوان رساله کارشناسی ارشد: مبانی فقهی و حقوقی محدودیت صدور گذرنامه برای بانوان متاهل ایرانی (راهنما)

·       دانشگاهپیام نور

·       دانشجو: جلیل خوگانی

·       ۱۶٫عنوان رساله دکتری: بازتدوین شیوه آموزشی دانشگاهی صنایع دستی درمقطع کارشناسی با رویکرد توسعه پایدار(،مشاور)

·       دانشگاه:،دانشکده هنردانشگاه تربیت مدرس

·       دانشجو:ساغرکریمی

۱۷٫عنوان رساله کارشناسی ارشد: محک زنی و مقایسه ی دانشگاه فردوسی با سه دانشگاه برتر جهان در زمینه ی  پایداری

·       (استادراهنما)

·       دانشگاه: موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

·       دانشجو:منصوره یوسف چناری

·       ۱۸٫عنوان رساله دکتری:تدوین الگوی ماموریت دانشگاه متناسب با زیست بوم ایران(مشاور)

·       دانشگاه:شهیدبهشتی

·       دانشجو:امیرشهسواری

انتشارات
کتابها:
۱.دانشگاه ایرانی: درآمدی بر جامعه‌ شناسی آموزش‌ عالی، انتشارات کویر، ۱۳۸۳.(چاپ جدیدتوسط نشرشفاف)
۲مهاجرت نخبگان، دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۹.
۳دانشگاه، جامعه و فرهنگ، دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۲.
۴همکاری در تالیف: سیر تحول شصت سال آموزش عالی، پژوهش و فناوری در ایران (تالیف بخش پژوهش و فناوری)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹.
۵مبانی قراردادهای نامعین، نشر میزان، ۱۳۸۸.
۶مبانی مشروعیت حکومت: نظریه  ابوالحسن ماوردی، بوستان کتاب، ۱۳۸۹.
۷تقلب علمی: جنبه های اجتماعی و حقوقی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۹.
۸راهبردهای مبارزه با فساد اداری، انتشارات جنگل،۱۳۸۸.(چاپ جدیدتوسط انتشارات مجد)
۹کتابشناسی پژوهش در آموزش عالی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹.
۱۰ویرایش علمی کتاب «مهاجرت نخبگان، پدیده ای برای تأمل»، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۳۸۷.
۱۱اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، انتشارات سروش،۱۳۹۳.
۱۲جامعه شناسی آموزش عالی، زیرچاپ.
۱۳حقوق آموزش عالی: مفاهیم و مسائل، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۶.
۱۴آموزش عالی و جذب داشجویان خارجی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۵.
۱۵مسائل آموزش عالی ایران،موسسه مطالعات فرهنگی واجتماعی ، ۱۳۹۷.
۱۶پژوهش درآموزش عالی ایران،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۸
۱۷الزامات وزیرساختهای بین المللی شدن آموزش عالی درایران،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۸
۱۸فصلی ازکتاب: فلسفه آموزش عالی،انتشارات پژوهشکده مطالعات اجتماعی وفرهنگی، ۱۳۹۸
۱۹فصلی از کتاب: دانشگاه کارآفرین وکارآفرینی دانشگاهی،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۸
۲۰فصلی از کتاب: سیاست زبانی دربین المللی سازی آموزش عالی درایران،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی، ۱۳۹۸
۲۱ویرایش علمی کتاب «مهاجرت نخبگان، پدیده ای برای تأمل» ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۳۸۷
مقالات علمی پژوهشی (ISC):
۱٫شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین ،فصلنامه علمی پژوهشی مقالات و بررسی ها، دانشگاه تهران ،شماره ۷۶
۲. بررسی مشروعیت قراردادهای نامعین در حقوق اسلامی ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی ،دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۶
۳. پارادوکس سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان ایرانی: بررسی رابطه آموزش عالی و سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه آموزش مهندسی، شماره ۴۰
۴. فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه مهاجرت نخبگان، فصلنامه علمی و پژوهشی جامعه شناسی ایران، بهار ۱۳۸۶
۵. بررسی محیط پژوهش در ایران و پیشنهاد  اهداف و سیاست­های  پژوهش در برنامه پنجم توسعه کشور، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۳
۶. بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاههادر ایران(موضوع ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه)و تدوین راهکارهای اجرایی تحقق آن، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۳
۷. تحلیل محتوای نقشه جامع علمی کشور و پیشنهاد الگویی برای ارزیابی آن، فصلنامه سیاست علم و تکنولوژی، شماره ۶
۸. بررسی دیدگاه مدیران مراکز علمی کشور در زمینه استقلال دانشگاهی در ایران ،مشترک با امین ذاکرصالحی، مجله آموزش عالی ،سال دوم ، شماره سوم
۹. چگونگی تعامل دانشگاه علوم انتظامی با مراکز علمی پژوهشی کشور و ارائه راهکارهای بهینه، مشترک با بهروزنوریان،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی ،سال چهارم،شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸
۱۰. بررسی مبانی ومفاهیم حقوق آموزش عالی واساسی ترین مسائل آن در ایران،فصلنامه پ‍وهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۶۱
۱۱. وضعیت تولید وانتشار کتابهای علوم اجتماعی در ایران، مجله جامعه شناسی ایران، پاییز ۱۳۸۹
۱۲. ارتقای سلامت دستگاه قضا:موردکاوی مبارزه با واسطه گری، فصلنامه حقوق کیفری، شماره اول، دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳. بررسی وضعیت علم وفناوری در ایران و جایگاه آن دربرنامه های توسعه، فصلنامه برنامه وبودجه، شماره ۱۱۵
۱۴. چشم اندازها وتحولات آموزش عالی مالزی، نامه آموزش عالی شماره ۱۹
۱۵. ظرفیتهای قانونی استقلال دانشگاهی درایران،فصلنامه آموزش عالی ایران، انجمن آموزش عالی ایران، شماره بیستم
۱۶. نقش دانشگاههادرتوسعه ونهادینه شدن حقوق مالکیت فکری،فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس،شماره ۸۴،تابستان ۱۳۹۳
۱۷. زندگی دانشجویی والزامات نهادی علم،فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی،دانشگاه مازندران،شماره۳
۱۸. دانشگاه ترازجهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی، نویسنده همکاربا آقایان نظرزاده زارع، دکتر پور کریمی و دکتر ابیلی، فصلنامه رهیافت شماره ۵۷
۱۹. مرورنظام مند وفراتحلیل پژوهش های ایرانی درقلمرومطالعات اجتماعی علم وفناوری، مقاله مشترک با دکتر محمد امین قانعی راد، فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، زمستان ۱۳۹۴
۲۰. بررسی مهاجرت نخبگان علمی درایران،علی اصغراسماعیل زاده وغلامرضاذاکرصالحی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان،شماره ۲۶، زمستان ۱۳۹۳
۲۱. دانشگاه ایرانی و مناقشه هویتی کارکردی : در جستجوی الگوی گم شده: پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت،شماره ۱، سال ۹۶
۲۲. رویکرد ارزیابی تکوینی کیفیت در آموزش عالی: یازدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت نظا م های  دانشگاهی، دانشگاه تبریز
۲۳. الگوی بین المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی (همکار)، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۹۶
۲۴. تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی سازی آموزش عالی  در مجلات علمی کشور (همکار)، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۹۶
۲۵. چالشهای حقوقی طب سنتی ومکمل درایران،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی طب مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مهرماه ۱۳۹۴
۲۶. دانشگاه ایرانی ومناقشه هویتی کارکردی:درجستجوی یک هویت گمشده،همایش فلسفه آموزش عالی، دانشگاه شهیدبهشتی، ۱۳ آبان ۱۳۹۴
۲۷. مطالعه تطبیقی ساختارمدیریت و رهبری دانشگاهی:مطالعه موردی هیات های امنا،مجله آموزش عالی ایران، انجمن  آموزش عالی ایران، دوره ۸ شماره ۳۲۸٫ آسیبهای کارکردی پردیسهای خودگردان دانشگاهی دولتی شهرتهران(همکار)فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران،شماره۱۰۸ بهاروتابستان ۹۸

۲۹٫ آسیب شناسی محیطی پردیسهای خودگردان وپیامدهای ناشی ازآن،قریشی ویمنی وذاکرصالحی ومهران،اندیشه های نوین تربیتی،شماره۵۶ سال۱۳۹۷

۳۰٫ آسیب شناسی ساختاری پردیسهای خودگردان دانشگاههای دولتی شهرتهران، قریشی ویمنی وذاکرصالحی ومهران،مدیریت وبرنامه ریزی درنظامهای آموزشی،شماره۲۰،سال۱۳۹۷

۳۱٫ نقد وارزیابی ایده دانشگاه جامعه محور درایران ازدیدگاه خبرگان علمی،خدیجه آذر وغلامرضا ذاکرصالحی،فصلنامه ارزشیابی واندازه گیری آموزشی،۱۳۹۸ شماره۲۸

۳۲٫ بررسی وضعیت موجودوتدوین الگوی راهبردی مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاههای برترایران،عباس رمضانی وقهرمانی وپرداختچی وذاکرصالحی، راهبرداجتماعی وفرهنگی، شماره۲۶،بهار۹۷

۳۳٫ ارزیابی همکاریهای علمی بین المللی دانشگاههای برترایران، عباس رمضانی وقهرمانی وپرداختچی وذاکرصالحی،مجلس وراهبرد،شماره۹۶،زمستان۹۷

۳۴٫ چارچوب سیاست فرهنگی بین المللی شدن آموزش عالی:پژوهشی آمیخته، محمدنیک بین

غلامرضاذاکرصالحی ورضاماحوزی،فصلنامه مطالعات میان رشته ای ،شماره۳۸

۳۵٫ ارائه الگوی شایستگی اعضای هیات علمی درتعاملات بین المللی محسن نظرزاده،پورگریمی،ابیلی،ذاکرصالحی،فصلنامه سیاست علم وفناوری،پاییز۹۵

۳۶٫ چالشهای تلفیق الگوی آموزش برای توسعه پایدار درآموزش عالی صنایع دستی، پورمند،ذاکرصالحی،افهمی،کریمی.

فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،تابستان۹۹

۳۷٫ انقلاب آکادمیک دوم وظهور دانشگاه کارآفرین،شهسواری وعلم الهدی وذاکرصالحی وخراسانی،راهبردفرهنگ،۱۳۹۸

۳۸٫ تحلیل سیاستهای ارتقا اعضای هیات علمی درچارچوب نقش نهاددانشگاه درتوسعه نوآوری، شهسواری وعلم الهدی وذاکرصالحی وخراسانی، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،۱۳۹۹

۳۹٫ ماندگاری ارزش های بنیادین دانشگاه،دانشگاه امروز،شماره۴ ،۱۳۹۸

۴۰٫ کالبدشکافی مولفه های فرهنگ آموزش ویادگیری درآموزش عالی،فصلنامه مطالعات آموزش ویادگیری دانشگاه شیراز،۱۳۹۹

۴۱٫بازنمایی تطبیقی چشم اندازوسیاستهای نهادآموزش عالی درهفت کشور،فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی،احمدکیخا وغلامرضاذاکرصالحی(نویسنده مسئول)

۴۲٫ بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران؛ پیمایشی در دانشگاه های جامع کشور،نظرزاده وپورکریمی وذاکرصالحی،فصلنامه سیاست علم وفناوری،شماره۳۱

۴۳٫ تحلیلی برمطالعات انجام شده درزمینه خصوصی سازی آموزش عالی(مطالعات خارجی)،قریشی ویمنی وذاکرصالحی ومهران،سیاست علم وفناوری،شماره۲۹

۴۴٫ آینده پژوهی تاثیرات  بحران کووید-۱۹ بر آموزش عالی،فصلنامه مطالعات میان رشته ای درعلوم انسانی،ویژه نامه کووید-۱۹ 

 

 

-Nazarzadeh.M,Pourkarimi ,Zakersalehi(2016)in search of a world- class university in iran,

Journal of applied research in  higher education,vol8,2016

-Zakersalehi.Gh,Keykha.A. A comparative study in higher education goals of certain countries,Iranian journal of comparative studies on education,vol2.N3,2019

-Zakersalehi.Gh. The Status of Women in the Iranian Constitution, Journal of international womens studies,vol 21.Issue 1,2020

-Zakersalehi,Gh. Legal  aspects of the pandemic Covid19: Obligations and duties of government, Evidence Based Health policy, Management & Economics (EBHPME)-,2020

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی:
۱. The Paradox of Social Capital of Iranian Educated People: Survey and Study on the Relationship between Higher Education and Social Capital in Iran, ITED Conference, Madrid, Spain, ۲۰۰۹.

۲. A Study of E-Learning Situation in Iranian Higher Education, International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, ۲۰۱۰.

۳. Intellectual Capital and Society, The ۲nd International Conference on Intellectual Capital, Zanjan University, Iran, ۲۰۱۰.

۴. Socio Cultural Aspects of E-Learning in Higher Education in Iran, Third Asian Conference on Education, Japan, ۲۰۱۱.

۵. The Status of Open and Distance Higher Education in Iran: A Rapid Assessment, The ۴th Asia Regional Open courseware and Open Education, Thailand, ۲۰۱۲.

۶. A Review on Iranian Higher Education Experiences of Joint Doctoral Courses with the Foreign Countries, (co-Author), The Fifth Asian Conference on Education, Japan, ۲۰۱۳.

۷. Women’s Right to Education in Iran: An Emphasis in Higher Education, The ۲nd International Conference on Economics and Social Science, Shenzhen, China, ۲۰۱۴.
۸. The legitimacy of  transaction  causes : a bridge between Islamic economics and Ethics: International congress of Islamic economy, Finance and Ethics ,Istunbul,Turkey
۹. Historical development of university،industry relations in Iran.Iceri,۲۰۱۷,spain
۱۰. Diversity of Higher Education in Iran,۱۱th international conference on teaching ,education and learning,Bangkok, ۲۰۱۸

سایر مقالات (ترویجی، مروری و کنفرانسها(
۱٫بررسی مسأله حاکمیت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، فصلنامه ش۱۱پژوهشکده علوم انسانی
۲. نقش و جایگاه ارزشها در فرهنگ سازمانی، پذیرفته شده در سمینار تحول سازمانی، ۱۳۷۸
۳. کارکردهای آشکار و پنهان انجمنهای علمی و پژوهشی، فصلنامه علمی و پژوهشی رهیافت، شماره ۲۳ ،پائیز ۷۹
۴. نسبت عدالت اجتماعی و جامعه مدنی، سمینار عدالت اجتماعی، ۱۳۷۹
۵. پیش نیازهای توسعه علمی کشور، سمینار رؤسای دانشگاهها دانشگاه صنعتی شریف، منتشر شده در مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۸۰
۶. دانشگاه آینده، دائره المعارف آموزش‌عالی، ۱۳۸۰
۷. مهاجرت نخبگان، دائره المعارف آموزش‌عالی، ۱۳۸۰
۸. راهبرد ملی تروج علم، روزنامه ایران، ۱۳۸۰
۹. گذار از دانشگاه سنتی، ارائه شده در سمینار رؤسای دانشگاهها، دانشگاه صنعتی اصفهان ،منتشر شده در مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۸۱
۱۰. علم پسا آکادمیک، نامه آموزش‌‌عالی، شماره یک
۱۱. آیا توسعه علمی ممکن است، نامه آموزش‌عالی، شماره ۲
۱۲. دانشگاه و همکاریهای علمی بین‌المللی ، نامه آموزش‌عالی، شماره ۷
۱۳. آموزش‌عالی، نگاهی دیگر، نامه آموزش‌عالی، شماره ۱۰
۱۴. بررسی موقعیت منزلتی دوره‌های فنی و حرفه‌ای در ایران، همایش نقش آموزشهای فنی و حرفه‌ای در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،دانشگاه مازندران، ۱۳۸۳
۱۵. نسبت میان آینده پژوهی و برنامه‌های توسعه، مجموعه مقالات سمینار رشد، بهره‌وری و توسعه،۱۳۸۴
۱۶. بازاندیشی رسالت معاونت امور مطبوعاتی براساس تحلیل محیط مطبوعات در ایران،سومین سمیناربررسی مسائل مطبوعات ،دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۵
۱۷. نقدی بر سیاست آموزشی ایران در بخش آموزش‌عالی، منوگراف، ۱۳۸۵
۱۸. ملاحظاتی پیرامون ارتقای کارآمدی علوم انسانی، مجموعه سخنرانیهای همایش علوم انسانی و اشتغال،پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم و گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی،  ۱۳۸۶
۱۹. تبارشناسی دیدگاهها در زمینۀ دانش اسلامی: رویکردی تاریخی ،اجتماعی، همایش علم بومی، علم جهانی، امکان یا امتناع، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
۲۰. آینده پژوهی شهری با تاکید بر آینده شهر تهران، همایش تهران ۱۴۰۴، دفتر مطالعات شهرداری تهران
۲۱. سیر تحول مراکز پژوهش در ایران، کنفرانس تحولات دانشگاههای ایران و چشم اندازی به سوی کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  و سازمان یونسکو بهمن ۱۳۸۷
۲۲. سیرتحول الگوهای دانشگاهی وجایگاه آموزش مهندسی درآنها،کنفرانس آموزش عالی ،دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۹۰
۲۳. پژوهشهای اجتماعی حساس:ازمصونیت هویتی تا پنهانکاری،دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی وفرهنگی درجامعه ایران،انجمن جامعه شناسی ایران،۵ دیماه ۱۳۹۱
۲۴. نقش ایران دربازسازی آموزش عالی افغانستان،سمینار بین منطقه ای آسیبهای وارده به آموزش وراههای جلوگیری ازآن،  کمیسیون ملی یونسکو،۷ اسفند۱۳۹۱
۲۵. آموزش مهندسی وتحولات جهانی،میزگرد،سومین کنفرانس آموزش مهندسی،دانشگاه صنعتی شریف،۹آبان۱۳۹۲
۲۶. نگاهی به وضعیت مطالعات اجتماعی علم درایران،انجمن جامعه شناسی،۲۵ آذر۱۳۹۲
۲۷. ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی ایران درجهت اهداف ورویکردهای پایداری،کنفرانس ملی ارزیابی پیشرفت درمولفه های آموزش برای توسعه پایدار،یونسکو،۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
۲۸. آموزش عالی درگذارازتوسعه پایداربه پسا پایداری،دومین همایش آموزش عالی وتوسعه پایدار،اسفند۱۳۹۲،دانشگاه تهران
۲۹. وضعیت مشارکت زنان درآموزش عالی ایران درنیم قرن اخیر،سمیناربین المللی زن درجهان اسلام یکصدسال اخیر،دیماه ۱۳۹۲،انجمن زنان پژوهشگرتاریخ
۳۰. ایده­ دانشگاه در ایران؛ گسست مفهومی و هویتی ،همایش ملی  فرهنگ دانشگاهی  و نهادینه شدن  گفتمان علم،۱۳۹۵
۳۱. نقض هنجارو تقلب در علم ، همایش فضای هنجاری علم در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی،آذر ۱۳۹۵
۳۲. بررسی تطبیقی و تحلیل ویژگی های  کمی و کیفی  نظام آموزش عالی کشورهای انگلستان، عربستان و ایران (همکار)، اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، ۱۳۹۶
۳۳. بازگشت به یونیورسیته ،کنگره بین المللی اخلاق در علم و فناوری،۱۳۹۶
۳۴. رهیافتی تجربی به مشکلات مطالعات تطبیقی آموزش عالی در ایران، اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی:دانشگاه لرستان وانجمن آموزش وپرورش تطبیقی، ۱۳۹۶
۳۵. دانشگاه ایرانی در تحیر یا تکامل ؟ نقدی بر سیاست های شکل گیری و توسعه دانشگاه در ایران، اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری،۱۳۹۶(نویسنده همکار)
۳۶. وقف علمی آموزشی از سنت اسلامی تا عملکرد جهانی، اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی  در آموزش عالی،۱۳۹۶
۳۷. توانمند سازی زنان از طریق آموزش عالی: مقایسه ایران و ترکیه، نخستین همایش بین المللی  زنان و زندگی شهری ،۱۳۹۶(نویسنده همکار)
۳۸. تجاری سازی دانشگاه، همایش تجاری شدن دانش و دانشگاه  ،انجمن جامعه شناسی ایران،۱۳۹۶
۳۹. سخنرانی  در هفتمین جلسه کمیته علمی طرح اعتلا با عنوان: طرح مساله در خصوص رابطه علوم انسانی و جامعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
۴۰. رویکردهای ساماندهی و اصلاح ضوابط گسترش آموزش عالی، سومین همایش ملی آموزش عالی،میزگرد ساماندهی آموزش عالی،دانشگاه شهید بهشتی،اردیبهشت ۱۳۹۷۴۱٫ پیوندهای متقابل میان آینده پژوهی، توسعه ملی و علوم انسانی، دوماهنامه فارابی،شماره۲۷

 

کارگاهها

  1. مدیر ومدرس کارگاه آشنایی باالگوهای مختلف دانشگاهی جهان،برای مدیران دانشگاههای صنعتی شریف،صنعتی اصفهان، هنراسلامی تبریز،علم وصنعت، الزهرا
  2. تدریس درکارگاه کارآفرینی دانشگاهی، برای معاونان دانشگاههای دولتی
  3. مدیر ومدرس کارگاه شاخصه های دانشگاه پایدار درعصرکرونا وپساکرونا، برای مدیران دانشگاهها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.