• بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران...

    بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران: پیمایشی در دانشگاه های جامع کشور نظرزاده زارع, محسن, پورکریمی, ذاکر صالحی ۲۰۱۶/۱۰/۲۲ سیاست علم و فناوری،سال نهم،شماره ۳ صص ۱۳-۲۴ چکیده هدف اصلی مقاله حاضر، سنجش مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در دانشگاه های جامع ایران بر مبنای دیدگاه اعضاء هیات علمی بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن شامل تمامی اعضاء هیات علمی دانشگاه های جامع ایران بوده که با توجه به گستردگی جامعه پژوهش، ابتدا در قالب روش نمونه گیری خوشه ای، دانشگاه های جامع کشور به پنج خوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم بندی و سپس با استفاده از فرمول ...
 • تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی...

  تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی فصلنامه علوم اجتماعیمقاله ۶، دوره ۲۷، شماره ۸۹، تابستان ۱۳۹۹، صفحه ۱۵۵-۲۰۰   مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/QJSS.2021.53222.2259نویسندهغلامرضا ذاکرصالحی دانشیارمطالعات تطبیقی موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران چکیده هدف این مقاله کشف و تجمیع دیدگاه خبرگان ایرانی درزمینه تعامل علوم انسانی-اجتماعی با جامعه است. مقاله با مرور ایده‌هایی چون علم بومی، علوم انسانی بومی و سپس ایده علم و جامعه آغاز می‌شود و درادامه دیدگاه‌های پژوهشگران خارجی را دراین زمینه می‌کاود. روش مطالعه، تحلیل محتوای مصاحبه باخبرگان ازنوع تحلیل مضمون است که ازطریق کدگذاری باز، محوری وانتخابی صورت گرفته است. سپس نتائج بااستفاده ازنرم‌افزار MAXQDA تحلیل و شبکه ...
 • آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش عالی با تأکید بر صلاحیت‌های پایدا...

  [gview file="http://g-zakersalehi.ir/wp-content/uploads/2021/08/ihej-v12n1p1-fa.pdf"]آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش عالی با تأکید بر صلاحیت‌های پایداری دانش‌آموختگان (مطالعه موردی: دوره کارشناسی صنایع‌دستی) ساغر کریمی۱، دکتر حسنعلی پورمند*۲، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی۳، دکتر رضا افهمی۴ فصلنامه آموزش عالی ایران،دوره ۱۲،شماره ۱ هدف از این پژوهش، شناسایی تغییرات و الزامات اساسی در ساختار آموزش عالی صنایع‌دستی باهدف کسب صلاحیت‌های پایداری دانش‌آموختگان است. چنانچه فلسفه و هدف آموزش عالی تربیت انسان پایدار در نظر گرفته شود، دانش‌آموخته موفق کسی است که همه صلاحیت‌های پایداری را کسب کرده و بتواند آن‌ها را در دانش و کنش خود تلفیق نماید. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این‌که: چه نوع اقداماتی در ساختار آموزشی ...
 • نوآوری فناورانه،مسئولیت اجتماعی وملاحظات زیست محیطی...

    ارائه به صورت سخنرانی درکنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی،تهران ۱۳۹۴ غلامرضا ذاکرصالحی دانشیار موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی Rsalehi514@gmail.com امروزه برهیچکس پوشیده نیست که سرمایه های مصنوع وتکنولوژیک نمی تواندبه عنوان جایگزینی برای سرمایه طبیعی عمل کند.اکنون سرمشق توسعه اقتصادی جای خودرابه سرمشق توسعه پایدارداده وپس ازبرگزاری کنفرانس ریو+۲۰ سخن از"پساپایداری" است. هدف مقاله حاضر تبیین جایگاه نوآوری فناورانه درتوسعه پایدار وتوجه به ابعاد مسئولیت اجتماعی وملاحظات زیست محیطی درتولیدواشاعه نوآوریهای فناورانه است. دراین مطالعه پس ازبیان رویکردسازمان ملل،یونسکو،OECD  والگوی سرمایه های پنج کانه والگوی ۴E  به مبحث نوآوری مسئولانه می پردازیم.این مبحث چهارموضوع زیررادردستورکارقرارداده است: ۱-توجه به اصول اخلاقی،مسئولیت پذیری وتوسعه پایدار درتحقیق وتوسعهR&D)) ۲-تضمین نوآوری ...
 • مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهشهای ایرانی در قلمرو مطالعات اجتماعی علم ...

    چکیده   در دهه اخیر، حوزه مطالعات اجتماعی علم در ایران ازطریق انتشار ده‌ها اثر علمی شکل گرفته است. ارائه تصویری روشن و علمی از پژوهش‌های انجام‌شده در ایران نقطه عزیمت مهمی برای سیاست‌گذاران است. این فراتحلیل می‌تواند انباشت علمی داخل کشور را در قلمرو مطالعات اجتماعی علم به تصویر بکشد و با ترکیب مطالعات پیشین ایده‌ها و راه‌کارهای نوینی را به مدیران و سیاست‌گذاران حوزه علم عرضه کند. پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که در حوزه مطالعات اجتماعی علم در ایران چقدر انباشت و تولید علم صورت گرفته است؟ این دانش انباشته ازنظر شکلی، روش‌شناختی و محتوایی چه ویژگی‌هایی دارد؟ ...
 • ما «پاراآکادمی» نداریم/ ارزیابی فعالیت «پاراآکادمی ها» و نقش آنها در ج...

  ما «پاراآکادمی» نداریم ارزیابی فعالیت «پاراآکادمی ها» و نقش آنها در جغرافیای فکری ایران نویسنده: دکترغلامرضا ذاکرصالحی* روزنامه ایران، شماره ۶۰۵۶ به تاریخ ۲۷/۷/۹۴، صفحه ۱۷ (اندیشه) قصد کردیم «نقش و جایگاه پاراآکادمی ها در سپهر اندیشه ایران» را از نگاه صاحب نظران به بحث و بررسی بنشینیم. این موضوع پیش تر در همین صفحه در تاریخ ۲۲ مهرماه با مقاله دکتر ناصر فکوهی با عنوان « در غیاب دانشگاه ها....» کلید خورد و در روزهای آتی مقالاتی از دیگر استادان در این زمینه منتشر خواهد شد. «ایران» صاحب نظران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی را به تامل در این مقالات فرا می ...
 • جایگاه آموزش مهندسی در الگوهای مختلف دانشگاهی...

  آموزش عالی به دلیل نقش و جایگاه ویژه اش در ارتقای سرمایه فرهنگی و اجتماعی جوامع و شکل دهی به اقتصادهای دانش بنیان بیش از گذشته مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. کهن ترین الگوی آموزش عالی یعنی الگوی ناپلئونی با تأسیس دانشگاه پاریس در سال ۱۱۶۰ میلادی شکل گرفت و با اصلاحات آموزشی ناپلئون بناپارت در قرن هیجدهم توسعه یافت. کار ویژه آموزش عالی در این الگو در تربیت نیروی انسانی متخصص خلاصه می¬شد پس از الگوی ناپلئونی الگوی هومبولتی در آلمان والگوی آکسبریجی در انگلستان شکل گرفت.دردودهه اخیرنیزشاهدشکل گیری دانشگاههای سبک۲(الگوی بازار) هستیم. هدف مطالعه حاضر آن ...
بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران...

  بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران: پیمایشی در دانشگاه های جامع کشور نظرزاده زارع, محسن, پورکریمی, ذاکر صالحی ۲۰۱۶/۱۰/۲۲ سیاست علم و فناوری،سال نهم،شماره ۳ صص ۱۳-۲۴ چکیده هدف اصلی مقاله حاضر، سنجش مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در دانشگاه های جامع ایران بر مبنای دیدگاه اعضاء هیات علمی بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی ...

تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایر...

تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی فصلنامه علوم اجتماعیمقاله ۶، دوره ۲۷، شماره ۸۹، تابستان ۱۳۹۹، صفحه ۱۵۵-۲۰۰   مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/QJSS.2021.53222.2259نویسندهغلامرضا ذاکرصالحی دانشیارمطالعات تطبیقی موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران چکیده هدف این مقاله کشف و تجمیع دیدگاه خبرگان ایرانی درزمینه تعامل علوم انسانی-اجتماعی با جامعه است. مقاله با مرور ایده‌هایی ...

آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش عالی با تأکید بر صلاحیت...

[gview file="http://g-zakersalehi.ir/wp-content/uploads/2021/08/ihej-v12n1p1-fa.pdf"]آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش عالی با تأکید بر صلاحیت‌های پایداری دانش‌آموختگان (مطالعه موردی: دوره کارشناسی صنایع‌دستی) ساغر کریمی۱، دکتر حسنعلی پورمند*۲، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی۳، دکتر رضا افهمی۴ فصلنامه آموزش عالی ایران،دوره ۱۲،شماره ۱ هدف از این پژوهش، شناسایی تغییرات و الزامات اساسی در ساختار آموزش عالی صنایع‌دستی باهدف کسب صلاحیت‌های پایداری دانش‌آموختگان ...